Växtväggar uppsatta på P-Malmös parkeringshus Anna och Godsmagasinet

De första mätningarna och utvärderingarna av blågröna lösningar inom Blue Green City Lab görs på två av P-Malmös byggnader. På P-huset Anna och P-huset Godsmagasinet har gröna väggar satts upp om 600 kvm varav merparten på den förra. Väggarna har försetts med växter och ett system för att fånga upp dagvatten från parkeringshusen. Det tillvaratagna dagvattnet används för att vattna växterna. Själva väggarna som växterna planterats i består av ihålig betong.

Leverantör: Butong
Butong-processen är en svensk uppfinning som ger en estetiskt tilltalande bakgrund till växter för vertikal grönska. Rötterna sprider sig bakom Butong-panelen och kommer ut på nya ställen med rotskott. Sammantaget skapar det en naturlig, levande vägg som kräver mycket lite skötsel. Lösningen är plastfri och det avgår därför inga mikroplaster. Panelerna är dessutom helt brandsäkra med goda ljuddämpande egenskaper.

På P-huset Anna mäter vi:

Färskvattenanvändning

Fuktighet i jorden i panelerna,
Relativ fuktighet framför panelerna

Temperatur i jorden i panelerna,
Temperatur framför panelerna

Biologisk mångfald

Utseende

På P-huset Godsmagasinet mäter vi:

Buller

Biologisk mångfald

Utseende

Malmö stad ansvarar för att mäta bullernivån vid P-huset Godsmagasinet. De gjorde i våras en nollmätning innan väggarna sattes upp.

IVL Svenska Miljöinstitutet mäter hur mycket färskvatten som måste tillföras de gröna väggarna på P-huset Anna, utöver dagvattnet, för att de ska vara funktionella.

Alla andra mätningar görs av SLU. När det gäller utseende och utbredning av växter dokumenterar SLU detta med digitalkamera.