Blue Green City Lab

Bakgrund

2017 startade ett samarbete mellan Malmö stad, Scandinavian Green Roof Institute, SLU,
IVL Svenska Miljöinstitutet, MKB och Sustainable Business Hub med målet att skapa en
testbädd för blågröna lösningar. Efter fem år är nu Blue Green City Lab ett etablerat
partnerskap, med ett flertal testcase igång. Tillsammans med VA SYD fortsätter vi
samarbetet för att sprida kunskap i frågorna och få fler installerade lösningar i städerna.

Om oss

Projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden
drivs av Sustainable Business Hub, Scandinavian Green Roof Institute, SLU, IVL Svenska
Miljöinstitutet och VA SYD. I projektet fokuserar vi på att identifiera vilka blågröna
lösningar som finns på marknaden, både nationellt och internationellt, och se till att de
når kommuner och fastighetsägare. Att hitta färdiga lösningar som är enkla att installera
och säkra att använda är viktigt eftersom många fastighetsägare vill satsa mer på
blågrönt men många gånger har låg kunskap om vad som faktiskt finns på marknaden.

Varför?

Ett förändrat klimat innebär nya utmaningar för våra alltmer förtätade städer.
Anpassningar i redan byggd miljö måste göras och vi måste tänka nytt när vi planerar ny
bebyggelse. I båda fallen är blågrön infrastruktur såsom gröna tak, gröna väggar och
regnbäddar en viktig del i att göra staden mer resilient och minska problemen när skyfall
och värmeböljor drabbar oss. Samtidigt kan de ge vilsamma och vackra platser för
invånarna att vistas i och bidra till biologisk mångfald.
Blue Green City Lab erbjuder sedan tidigare rådgivning om vilken typ av lösningar som
passar för vilket behov. I detta projekt bygger vi på erbjudandet med information om
vilka konkreta produkter och lösningar som finns att tillgå.

Material

För dig som vill veta mer om olika typer av blågröna lösningar och deras nyttor
- Broschyren Blågröna lösningar

För dig som vill veta mer om Blue Green City Lab och vad vi gjorde i det tidigare
projektet
- Broschyren Blue Green City Lab

Partners och finansiärer

Vi som driver projektet genom Blue Green City Lab är:

proto
vasyd_logo
ivl
slu_Logo_rgb-300x300
SBHUB_LOGOTYPE_COLBLACK_RGB-300x97

Projektet finansieras delvis av Vinnova & Region Skåne